Regulamin sklepu

Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 Kodeksu cywilnego, czyli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 4. Sprzedawca – Pisarnia Agata Kałabunowska, ul. Torowa 6, 23-400 Biłgoraj, NIP 9182126331, REGON 389063536
 5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem pisarnia.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i za pośrednictwem którego świadczone są mu usługi drogą elektroniczną;
 6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
 7. Towar/Usługa – produkty i usługi prezentowane w Sklepie przeznaczone do nabycia dla Klientów;
 8. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu;
 9. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej Sklepu, która umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w tym sposobu płatności, dostawy itd.;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą;
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do Zamówienia, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (usługodawcę) na rzecz Klienta (usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem pisarnia.pl/sklep, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług dostępnych w Sklepie oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych i produktów elektronicznych (ebooki, nagrania audio, karty pracy, pliki do druku) opisanych na stronach Sklepu.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych :
  1. dostęp do Internetu
  2. system operacyjny
  3. przeglądarka internetowa
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Do korzystania z produktów cyfrowych oferowanych w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, sporządzić wydruk lub utrwalić w inny sposób.

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu. Nieprawidłowości można zgłaszać mailowo pod adresem kontakt@pisarnia.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pisarnia.pl.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, własność intelektualną i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający umożliwia złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Dodatkowo Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie i świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, oferowanych przez siebie produktach lub usługach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie.
 7. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch etapów. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, należy:
  1. Wejść na pisarnia.pl/sklep
  2. Dokonać wyboru Towaru lub Towarów poprzez dodanie ich do koszyka. Po dodaniu Produktów do Koszyka Klienta ma możliwość weryfikacji dodanych do Koszyka Produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” –  należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.
  5. Zaakceptować regulamin – warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać
  6. Skutecznie dokonać płatności. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Otrzyma także wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. W przypadku Towarów innych niż cyfrowe umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej Zamówienie.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz jego ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Nie jest dopuszczalne w ramach jednej umowy sprzedaży, żeby Kupujący występował jako Przedsiębiorca-Konsument oraz jako osoba niekorzystającą z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.
 6. Jeżeli Klient złożył Zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, powinien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@pisarnia.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. Towar jest uszkodzony;
  3. wystąpił błąd synchronizacji stanów magazynowych;
  4. dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
  5. zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
  6. jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia;
  7. Sprzedawcy nie udało się raz dostarczyć zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

Warsztaty i szkolenia online

 1. W Sklepie można wykupić dostęp do udziału w organizowanych przez Sprzedawcę szkoleniach lub warsztatach online.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do szkolenia jest dokonanie zapłaty za udział w szkoleniu poprzez Sklep.
 3. W celu uzyskania dostępu do szkolenia online za pośrednictwem Sklepu, należy:
  1. Wejść na pisarnia.pl/sklep
  2. Dokonać wyboru szkolenia poprzez dodanie do koszyka. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” –  należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe. Klient zobowiązany jest do podania takiego adresu e-mail, na który chce otrzymywać dalsze instrukcje na temat szkolenia. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.
  5. Zaakceptować regulamin – warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
  6. Skutecznie dokonać płatności. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Otrzyma także wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
  8. Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki dalszych instrukcji dotyczących szkolenia przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia.
 4. Szkolenia lub warsztaty odbywają się w terminie wskazanym w opisie danego szkolenia lub warsztaty w Sklepie. Klient, który wykupił uczestnictwo w szkoleniu lub warsztacie, zobowiązany jest uruchomić program do przeprowadzenia szkolenia o ustalonej godzinie poprzez kliknięcie w link udostępniony przed Szkoleniem drogą mailową przez Sprzedawcę.
 5. Szkolenia odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams, Zoom lub YouTube (w tym przypadku koniecznym jest posiadanie konta Google). Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest posiadanie dostępu do komputera (laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego), zaopatrzonego w kamerę oraz mikrofon, połączonego z internetem, a także dostęp do platformy Microsoft Teams, Zoom lub YouTube. 
 6. Klienci, którzy wykupili udział w szkoleniu lub warsztacie, otrzymają od Sprzedawcy drogą mailową link do szkolenia najpóźniej w dniu, w którym szkolenie ma się odbyć. Dostęp do szkolenia udzielony jest wyłącznie Klientowi, którego dane podane zostały podczas składania Zamówienia w sklepie. Zabrania się udostępniania linków do szkolenia osobom, które nie wykupiły dostępu do szkolenia poprzez Sklep. W razie problemów z otwarciem linku lub w przypadku nieotrzymania linku do szkolenia należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail: kontakt@pisarnia.pl.
 7. Udział w szkoleniach lub warsztatach online nie upoważnia Klientów do nagrywania lub w jakikolwiek inny sposób rejestrowania szkoleń, ani do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku lub głosu osoby prowadzącej szkolenie.
 8. Anulowanie udziału w szkoleniu online jest możliwe najpóźniej 24 h przed datą rozpoczęcia wykupionego szkolenia. Jeżeli Klient chce anulować zamówienie, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@pisarnia.pl.
 9. Nie jest dopuszczalne w ramach jednej umowy sprzedaży, żeby Kupujący występował jako Przedsiębiorca-Konsument oraz jako osoba niekorzystającą z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:
  1. dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
  2. zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
  3. jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia.

Dostawa i płatność

 1. W przypadku produktów fizycznych dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku produktów elektronicznych Towar lub instrukcja wyjaśniająca dostęp do Towaru lub sposób jego pobrania zostają przesłane pod adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zaleca się sprawdzenie skrzynki SPAM, jeśli Klient nie otrzymał takiej wiadomości e-mail.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych  licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku Towarów cyfrowych zakupiony towar zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.
 3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz kosztów wysyłki dla produktów fizycznych znajdują się w sekcji poświęconej wysyłce.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 5. Ceny Towarów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Towarów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.
 6. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu i prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 7. Płatność dokonywana jest:
  1. za pośrednictwem serwisów do natychmiastowych płatności internetowych (PayPayl, HotPay), wówczas Klient przekierowany zostaje na właściwą stronę internetową dedykowaną do płatności on-line, lub
  2. poprzez przelew na numer konta wskazany przez Sprzedającego.
 8. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następujących operatorów płatności:
  1. PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A, Luksemburg L-1150
  2. Epłatności sp. z o.o. sp. k. (HotPay), ul. 27 stycznia 9, 34-120 Andrychów, KRS: 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą – Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Klient ma wówczas prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@pisarnia.pl lub w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 4. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym kwotę uzyskaną tytułem ceny sprzedaży, a także zwraca Klientowi kosztów dostawy Towarów z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż najtańszy sposobu dostarczenia Towarów.
 6. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanych przez Klienta Towarów.
 7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towary oraz treści cyfrowe wolne od wad.
 2. Umową sprzedaży objęte są nowe Towary. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Przepisów o uprawnieniach wynikających z rękojmi nie stosuje się do Przedsiębiorcy – Konsumenta.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Towaru powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę/imię i nazwisko Klienta; numer zamówienia; uzasadnienie reklamacji; oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy; w przypadku Przedsiębiorcy – Konsumenta także oświadczenie na temat tego, czy Umowa sprzedaży miała dla Klienta charakter zawodowy, czy też nie; dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kontakt@pisarnia.pl lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. W przypadku produktów fizycznych Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca w myśl przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedawcy. 

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować o wprowadzanych zmianach przynajmniej na siedem dni przed ich wejściem w życie.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2021 r.